Zadanie: Remont Sochaczewskiego Centrum Kultury; Program: Rozwój infrastruktury kultury; Priorytet: Infrastruktura domów kultury „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Więcej

Zadanie: Cykl koncertów symfonicznych Program: Muzyka Nazwa własna zadania: „Muzyka polska w kontekście chrześcijańskiej tożsamości narodu” Rodzaj: Koncerty  „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Więcej

XVI Wrześniowe Spotkania z Pieśnią Chóralną

Zapraszamy do udziału w XVI Wrześniowych Spotkań z Pieśnią Chóralną im. Bohaterów Walk nad Bzurą „Pamięć – Wdzięczność – Nadzieja”. W niedzielę, 30 września 2018 r. w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83 odbędzie się uroczysta inauguracja tego wydarzenia. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów nastąpi tego samego dnia o godz. 15.00 w Kościele św. Wawrzyńca. Zakończenie XVI Wrześniowych Spotkań z Pieśnią Chóralną przewidywane jest około godz. 17.00.

Organizatorami są: Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej, Sochaczewskie Centrum Kultury i Parafia św. Wawrzyńca w Sochaczewie. Projekt realizowany jest przy finansowym wsparciu Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Patronat nad XVI Spotkaniami objęli Burmistrz Miasta Sochaczew Piotr Osiecki i Proboszcz Parafii św. Wawrzyńca ks. Piotr Żądło.

Przypominamy, że inicjatywa stawia sobie następujące cele:

 1. Upamiętnienie największej bitwy wojny obronnej 1939 roku.
 2. Uczczenie pamięci Bohaterów Walk nad Bzurą z września 1939 roku.
 3. Uczczenie 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości,
 4. Wzrost poczucia tożsamości lokalnej, narodowej i obywatelskiej.
 5. Budzenie poprzez pieśni uczuć patriotycznych.
 6. Budzenie wśród współczesnych Polaków potrzeby wspólnego śpiewania.
 7. Podnoszenie kultury muzycznej społeczeństwa.
 8. Prezentacja dorobku artystycznego chórów.
 9. Poszerzanie repertuaru pieśni patriotycznych.
 10. Nawiązywanie kontaktów artystycznych miedzy zespołami, wymiana doświadczeń.

Spotkania” są imprezą otwartą adresowaną do wielogłosowych chórów amatorskich skupiających osoby dorosłe. Mają charakter Konkursu.

Warunki uczestnictwa:
1. Zgłoszeniem do udziału w „Spotkaniach” jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 20 sierpnia 2018 roku pocztą tradycyjną na adres:
Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej
96 – 500 Sochaczew
Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22/12
z dopiskiem „XVI Wrześniowe Spotkania z Pieśnią Chóralną”
lub pocztą elektroniczną na adres ew.szal@wp.pl
2. Chóry zobowiązane są do przygotowania pieśni do wspólnego wykonania „Z dolin tej ziemi” –muzyka Giuseppe de Marzi, słowa ks. bp Józef Zawitkowski (tytuł oryginału włoskiego „Signore delle cime”). Partyturę pieśni zespoły otrzymają razem z informacją o zakwalifikowaniu do udziału w „ Spotkaniach”, na adres podany w zgłoszeniu.
3. Chóry do formularza zgłoszeniowego dołączają kopie partytur utworów, które wykonają w konkursie.
4. Do udziału w XVI Wrześniowych Spotkaniach z Pieśnią Chóralną organizatorzy zakwalifikują 10 zespołów. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kryteria oceny – nagrody

 1. Występy konkursowe oceniać będzie Jury złożone ze specjalistów muzyki chóralnej powołane przez organizatorów.
 2. Kolejność występów chórów zostanie ustalona w drodze losowania w dniu konkursu.
 3. W ocenie brane będą pod uwagę: dobór repertuaru, zgodność repertuaru z możliwościami wykonawczymi zespołu, emisja głosu, intonacja, dynamika i ogólny wyraz artystyczny.
 4. Wszystkie zespoły biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 5. Organizatorzy przewidują nagrody finansowe dla zespołów, które zajmą I, II, III miejsce ( 1400 zł, 1200 zł, 1000 zł).
 6. Jury wskaże zespoły i repertuar, z którym wystąpią w Koncercie galowym.
 7. Decyzje Jury są ostateczne.
        Postanowienia końcowe
 1. Po zakończeniu przesłuchań konkursowych XVI Wrześniowych Spotkań z Pieśnią Chóralną odbędą się indywidualne rozmowy dyrygentów chórów z Jury.
 2. Organizatorzy zapewniają skromny poczęstunek.
 3. Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie

 

Pliki do pobrania:      Regulamin XVI WSzPCH,                  Karta zgłoszenia-XVI WSzPCh

More

koncert „BLUES FELLOWS”

W ramach I Sochaczewskiego Festiwalu Jazzowego w niedzielę, 19 sierpnia o godz. 19.00 na Placu Kościuszki odbędzie się koncert „BLUES FELLOWS”. W przypadku złej pogody koncert przeniesiony zostanie do Kramnic Miejskich przy ul. 1 Maja 21. Wstęp wolny.

Na I Sochaczewski Festiwal Jazzowy zapraszają: Sylwester Kaczmarek – Przewodniczący Rady Miejskiej i Piotr Osiecki – Burmistrz Miasta Sochaczew.

More

koncert Artur Dutkiewicz Trio

W ramach I Sochaczewskiego Festiwalu Jazzowego w niedzielę, 12 sierpnia o godz. 19.00 na Placu Kościuszki odbędzie się koncert Artur Dutkiewicz Trio. W przypadku złej pogody koncert przeniesiony zostanie do Kramnic Miejskich przy ul. 1 Maja 21. Wstęp wolny.

W ramach festiwalu wystąpi jeszcze:

19 sierpnia o godz. 19.00 – „BLUES FELLOWS”

Wstęp wolny.

Na I Sochaczewski Festiwal Jazzowy zapraszają: Sylwester Kaczmarek – Przewodniczący Rady Miejskiej i Piotr Osiecki – Burmistrz Miasta Sochaczew.

More

koncert „Warsaw Dixielanders”

W ramach I Sochaczewskiego Festiwalu Jazzowego w niedzielę, 5 sierpnia o godz. 19.00 na Placu Kościuszki odbędzie się koncert „Warsaw Dixielanders”. W przypadku złej pogody koncert przeniesiony zostanie do Kramnic Miejskich przy ul. 1 Maja 21. Wstęp wolny.

W ramach festiwalu w następujące po sobie niedziele wystąpią jeszcze:

12 sierpnia o godz. 19.00 – Artur Dutkiewicz Trio

19 sierpnia o godz. 19.00 – „BLUES FELLOWS”

Wstęp wolny.

Na I Sochaczewski Festiwal Jazzowy zapraszają: Sylwester Kaczmarek – Przewodniczący Rady Miejskiej i Piotr Osiecki – Burmistrz Miasta Sochaczew.

More