Współpracuj z nami

Zadaniem naszego impresariatu jest organizowanie profesjonalnych imprez artystycznych, takich jak: koncerty, spektakle teatralne, kabarety, recitale, pokazy, występy. Zajmujemy się również organizacją widowni i wynajmami sal dostępnymi w Sochaczewskim Centrum Kultury. Do naszych zadań należy również koordynacja wszelkich działań sekcji, organizacja produkcji własnych (przedstawienia), organizacja festiwali i wydarzeń kulturalnych miasta. Odpowiadamy za kontakty zewnętrzne, plany repertuarowe oraz wszystkie sprawy bieżące.

Zapraszamy do współpracy!

Kierownik Sekcji - Sekcja Teatru, Estrady i Sztuk Pięknych - Marta Niemira oraz Główny specjalista ds. operacyjnych i impresariatu - Magadalena Franaszek-Niewiadomska

Magdalena Franaszek – Niewiadomska
Główny specjalista d.s. operacyjnych i impresariatu
tel. (46) 863 07 68

e-mail: m.franaszek.niewiadomska.sck@gmail.comAnna Wolińska

Specjalista ds. impresariatu

SCK ul. 15 Sierpnia 83 (Boryszew)

tel. (46) 863-07-68

e-mail: anna.wolinska.sck@gmail.com
Beata Pisarek

Specjalista ds. impresariatu

SCK ul. Chopina 101 (Chodaków)

tel. (46) 863-25-72

e-mail: sekretariat.chopina.sck@gmail.com
Iza Strzelecka
prasa i promocja
tel. 882-626-747
e-mail: iza.strzelecka.sck@gmail.comMarta Wasilewska

grafika
tel. (46) 863-07-68

e-mail: marta.wasilewska.sck@gmail.comJadwiga Bajurska

wynajem sal, sprzedaż biletów

SCK ul. 15 Sierpnia 83 (Boryszew)
od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 18.00
tel. 880-291-208
e-mail: jadwiga.bajurska.7.sck@gmail.com
Regulamin imprez organizowanych w Sochaczewskim Centrum Kultury

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Sochaczewskie Centrum Kultury.

 1. Przez imprezę rozumie się wszelkie wydarzenia kulturalne biletowane i niebiletowane oraz spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Sochaczewskie Centrum Kultury, a także podmioty trzecie którym SCK umożliwia organizację imprezy zarówno w przestrzeni SCK jak i plenerze.
 2. Udział w imprezie jest dobrowolny i oznacza akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy przebywający na terenie SCK jest zobowiązany stosować się do przepisów BHP i P.poż oraz wskazówek obsługi SCK.                                

Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
 2. W   przypadku   gdy  liczba   uczestników   imprezy   jest  ograniczona,
  o  wpisie na listę Uczestników  decyduje  kolejność  zgłoszeń.  SCK zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.

Zmiany terminu imprezy

 1. SCK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez oraz do zmian terminów imprez.
 2. SCK zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
 3. Informacja dotycząca odwołania imprezy jest umieszczana na stronie internetowej SCK, mediach społecznościowych oraz na plakatach, ulotkach itp.

Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika

 1. Zgodnie z obowiązującym od 25.05.2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – rozporządzenie ochrony danych osobowych),  informujemy, iż: SCK  nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.
 1. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail) będą jednak przetwarzane przez SCK:
  – w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia/warsztatów oraz
  – w celach komunikacji pomiędzy SCK a Uczestnikiem.
 2. Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez SCK.
 3. SCK zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
 4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez SCK, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez SCK, w publikacjach SCK, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez SCK,   a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
 5. .SCK zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 6. W przypadku organizacji imprez/koncertów zewnętrznych, szczegóły uzgadniane są z właścicielem obiektu.

Odpowiedzialność

 1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody SCK i prowadzącego imprezę.
 2. SCK oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy maja charakter wyłącznie edukacyjny. SCK  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy,
  w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.01.2019r.

 
NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO SCK: 50 9283 0006 0000 1985 2000 0030
Szanowni rodzice/opiekunowie/uczestnicy zajęć, informujemy, że od dnia 1.12.2019 r. zmianie ulega numer rachunku bankowego Sochaczewskiego Centrum Kultury do celów dokonywania opłat za zajęcia.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup