Współpracuj z nami

Zadaniem naszego impresariatu jest organizowanie profesjonalnych imprez artystycznych, takich jak: koncerty, spektakle teatralne, kabarety, recitale, pokazy, występy. Zajmujemy się również organizacją widowni i wynajmami sal dostępnymi w Sochaczewskim Centrum Kultury. Do naszych zadań należy również koordynacja wszelkich działań sekcji, organizacja produkcji własnych (przedstawienia), organizacja festiwali i wydarzeń kulturalnych miasta. Odpowiadamy za kontakty zewnętrzne, plany repertuarowe oraz wszystkie sprawy bieżące.

Zapraszamy do współpracy!

Kierownik Sekcji - Sekcja Teatru, Estrady i Sztuk Pięknych - Marta Niemira oraz Główny specjalista ds. operacyjnych i impresariatu - Magadalena Franaszek-Niewiadomska

Magdalena Franaszek – Niewiadomska
Główny specjalista d.s. operacyjnych i impresariatu
tel. (46) 863 07 68

e-mail: m.franaszek.niewiadomska.sck@gmail.comAnna Wolińska

Specjalista ds. impresariatu

SCK ul. 15 Sierpnia 83 (Boryszew)

tel. (46) 863-07-68

e-mail: anna.wolinska.sck@gmail.com
Beata Pisarek

Specjalista ds. impresariatu

SCK ul. Chopina 101 (Chodaków)

tel. (46) 863-25-72

e-mail: sekretariat.chopina.sck@gmail.com
Iza Strzelecka
Promocja i prasa
tel. 882-626-747
e-mail: iza.strzelecka.sck@gmail.comMarta Wasilewska

grafika
tel. (46) 863-07-68

e-mail: marta.wasilewska.sck@gmail.comJadwiga Bajurska

wynajem sal, sprzedaż biletów

SCK ul. 15 Sierpnia 83 (Boryszew)
od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 18.00
tel. 880-291-208
e-mail: jadwiga.bajurska.7.sck@gmail.com
Regulamin imprez organizowanych w Sochaczewskim Centrum Kultury

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Sochaczewskie Centrum Kultury.

 1. Przez imprezę rozumie się wszelkie wydarzenia kulturalne biletowane i niebiletowane oraz spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Sochaczewskie Centrum Kultury, a także podmioty trzecie którym SCK umożliwia organizację imprezy zarówno w przestrzeni SCK jak i plenerze.
 2. Udział w imprezie jest dobrowolny i oznacza akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy przebywający na terenie SCK jest zobowiązany stosować się do przepisów BHP i P.poż oraz wskazówek obsługi SCK.                                

Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
 2. W   przypadku   gdy  liczba   uczestników   imprezy   jest  ograniczona,
  o  wpisie na listę Uczestników  decyduje  kolejność  zgłoszeń.  SCK zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.

Zmiany terminu imprezy

 1. SCK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez oraz do zmian terminów imprez.
 2. SCK zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
 3. Informacja dotycząca odwołania imprezy jest umieszczana na stronie internetowej SCK, mediach społecznościowych oraz na plakatach, ulotkach itp.

Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika

 1. Zgodnie z obowiązującym od 25.05.2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – rozporządzenie ochrony danych osobowych),  informujemy, iż: SCK  nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.
 1. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail) będą jednak przetwarzane przez SCK:
  – w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia/warsztatów oraz
  – w celach komunikacji pomiędzy SCK a Uczestnikiem.
 2. Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez SCK.
 3. SCK zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
 4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez SCK, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez SCK, w publikacjach SCK, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez SCK,   a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
 5. .SCK zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 6. W przypadku organizacji imprez/koncertów zewnętrznych, szczegóły uzgadniane są z właścicielem obiektu.

Odpowiedzialność

 1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody SCK i prowadzącego imprezę.
 2. SCK oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy maja charakter wyłącznie edukacyjny. SCK  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy,
  w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.01.2019r.